Tim Cook ‘gạt bỏ’ sự phản đối của nhóm thiết kế tai nghe AR/VR đối với việc ra mắt vào năm 2023

This is Ahmed Chenni's concept of what Apple's upcoming AR/VR headset might look like. This image was created for Freelancer.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *