Nếu không ai đủ tiền mua tai nghe AR của Apple, liệu nó có tốt đến đâu?

This is @joseraphael777's concept of what Apple's upcoming AR/VR headset might look like. This image was created for Freelancer.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *