Nếu bạn đã mua máy Mac, iPhone hoặc iPad trong 5 năm qua, thì bạn cần cập nhật máy Mac đó ngay bây giờ

iPad installing software update

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *