Nếu Apple đang sản xuất một chiếc MacBook Air lớn hơn, tại sao không phải là một chiếc nhỏ hơn?

11-inch MacBook Air

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *