MẪU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – VIETINBANK

        Kính thưa anh (chị)!

Tôi đang làm nghiên cứu về đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”, nhằm xác định các yếu tố tác động đến cũng như đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) có thỏa mãn nhu cầu của khách hàng hay không, từ đó đưa ra những kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Nghiên cứu này cần sự hợp tác của anh (chị) và tôi xin cam đoan những thông tin này sẽ được giữ bí mật và chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Rất mong sự hợp tác của anh (chị) để tôi có thể hoàn thành tốt nghiên cứu này. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Vietinbank Survey Form

Phần I: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Phần II: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ

Anh (Chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình đối với các phát biểu sau về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của VietinBank trong thời gian qua, bằng cách đánh dấu X vào một trong các thang điểm từ 1 đến 5 với mức ý nghĩa như sau:

1

2

3

4

5

Hoàn toàn

không đồng ý

Không đồng ý

Bình thường

Đồng ý

Hoàn toàn

đồng ý

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ

TC – Sự tin cậy

DU – Khả năng đáp ứng

PV – Năng lực phục vụ

HH – Phương tiện hữu hình

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ

DC – Sự cảm thông

GC – Chính sách giá cả

DGC – Đánh giá chung

III. Ý KIẾN KHÁC