Apple được cho là ‘không lạc quan lắm’ rằng tai nghe AR của họ là thứ lớn tiếp theo

This is Ahmed Chenni's concept of what Apple's upcoming AR/VR headset might look like. This image was created for Freelancer.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *