Apple có thể thực hiện các biện pháp quyết liệt để đảo ngược tình trạng sụt giảm doanh số iPhone 14 Plus

The iPhone 14 Plus's notch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *