AI Generative Fill của Photoshop đã được thử nghiệm trên máy Mac: Các phần bằng nhau tuyệt vời và không thực

Photoshop-KI Beispiel 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *